islamkingdomfaceBook


On oživljava i usmrćuje, i Njemu se vraćate.

A da ima svaka duša (koja) je činila zulm, ono šta je na Zemlji, sigurno bi se iskupljivala time. I pritajit će kajanje pošto vide kaznu, a presudiće se među njima pravedno i njima se zulm neće učiniti.

Besumnje! Uistinu je Allahovo šta je u nebesima i Zemlji. Besumnje! Doista je obećanje Allahovo Istina! Međutim, većina njih ne zna.

I nećeš biti u nečem, niti ćeš učiti iz njega - iz Kur'ana, i nećete raditi nikakav posao, a da nećemo biti nad vama svjedoci kad se budete u to udubili. I neće izmaći od Gospodara tvog ništa težine atoma u Zemlji, niti u nebu; ni manje od toga niti veće, a da nije u Knjizi jasnoj.

O ljudi! Doista vam je došla mew'iza od Gospodara vašeg, i lijek za ono što je u grudima, i Uputa i milost vjernicima.

Reci: "U blagodati Allahovoj i milosti Njegovoj - pa tome neka se raduju. To je bolje od onog šta skupljaju."

Reci: "Jeste li vidjeli šta vam je Allah spustio od opskrbe, pa ste načinili od nje haram i halal?" Reci: "Je li vam Allah dopustio ili protiv Allaha izmišljate?"

A kakvo će biti mišljenje onih koji izmišljaju protiv Allaha laž, na Dan kijameta? Uistinu! Allah je Vlasnik blagodati nad ljudima. Međutim, većina njih ne zahvaljuje.