islamkingdomfaceBook


Pa da li očekuju (išta) osim slične dane onih koji su prošli prije njih? Reci: "Pa očekujte! Uistinu, ja sam sa vama među onima koji čekaju."

Zatim smo spasavali poslanike Naše i one koji su vjerovali. Tako je dužnost na Nama da spasimo vjernike.

Reci: "O ljudi! Ako ste u sumnji o vjeri mojoj - pa ne obožavam one koje obožavate mimo Allaha, nego obožavam Allaha koji vam smrt daje, a naređeno mi je da budem od vjernika."

"I stani licem svojim vjeri pravoj, i ne budi nikako od mušrika,

I ne prizivaj mimo Allaha ono šta ti ne koristi, niti ti šteti. Pa ako učiniš - onda si ti uistinu od zalima."

Pa zašto nije bilo naselja koje je vjerovalo, pa iskoristilo to svoje vjerovanje, izuzev naroda Junusovog? Pošto su vjerovali otklonili smo od njih kaznu srama u životu Dunjaa i dali im da uživaju izvjesno vrijeme.

A da hoće Gospodar tvoj, sigurno bi vjerovao ko je na Zemlji, svaki od njih, zajedno. Pa zar ćeš ti prisiljavati ljude, dok ne budu vjernici?

A nije za dušu da vjeruje, osim s dopuštenjem Allahovim; a stavlja prljavštinu na one koji neće da shvate.

Reci: "Pogledajte šta je to u nebesima i Zemlji", a ne koriste znakovi i opomene ljudima koji ne vjeruju.