islamkingdomfaceBook


"I o narode moj! Ko će mi pomoći protiv Allaha, ako ih otjeram? Pa zar se nećete opametiti?

Rekoše: "O Nuhu! Već si raspravljao s nama, pa si umnožio raspravljanje naše; zato nam daj to čime nam prijetiš, ako istinu govoriš."

Reče: "Samo će vam Allah to dati, ako hoće, a niste vi ti koji će umaći.

I neće vam koristiti savjet moj, ako budem želio da vas posavjetujem, ako Allah bude želio da vas zavede. On je Gospodar vaš i Njemu ćete se vratiti."

"I o narode moj! Ne tražim od vas za to imetak. Nagrada moja je jedino do Allaha; a nisam ja progonitelj onih koji vjeruju. Uistinu, oni su ti koji će sresti Gospodara svog. Međutim, ja vas vidim narodom koji ne zna."

I ne kažem vam: 'Kod mene su riznice Allahove', niti 'Znam nevidljivo', i ne kažem: 'Uistinu, ja sam melek.' I ne govorim onima koje preziru oči vaše (da) im Allah neće dati dobro. Allah je Najbolji znalac onog šta je u dušama njihovim. Uistinu, ja bih tad bio od zalima."

Zar govore: "Izmišlja ga." Reci: "Ako ga izmišljam - pa na meni je krivica moja, a ja sam slobodan od tog što ste skrivili."

I bi objavljeno Nuhu: "Niko neće vjerovati iz naroda tvog, izuzev ko je već vjerovao. Zato se ne sekiraj zbog onog šta čine,

I gradi lađu pod očima Našim i objavom Našom i ne obraćaj Mi se zbog onih koji su činili zulm. Uistinu! Oni će biti potopljeni."