islamkingdomfaceBook


I reknu oni koji su slijedili: "Da nam je povratak, pa da ih se odreknemo kao što su se odrekli nas." Eto tako će im pokazati Allah djela njihova (kao) žalosti za njih. I neće oni biti ti koji će izaći iz vatre.

Uistinu! U stvaranju nebesa i Zemlje, i promjeni noći i dana, i plovilu koje plovi morem sa onim što koristi ljudima, i onom šta spušta Allah od vode s neba, pa oživljava njome zemlju nakon mrtvila njenog - a rasijao je po njoj od svake životinje - i promjeni vjetrova i oblacima potčinjenim između neba i zemlje - znaci su za ljude koji shvataju.

I od ljudi je ko uzima mimo Allaha takmace (Njemu), vole ih kao voljenjem Allaha. A koji vjeruju, jače su ljubavi prema Allahu. A kad bi (mogli) vidjeti oni koji su činili zulm, kad ugledaju kaznu, da će moć biti Allahova sva i da će Allah biti žestoke kazne...

Kad se odreknu oni koji su bili slijeđeni, onih koji su slijedili, i vide kaznu, i presjeku im se veze,

O ljudi! Jedite od onog šta je na zemlji dopušteno, dobro, i ne slijedite korake šejtanove. Uistinu, on vam je neprijatelj otvoreni.

Samo vam naređuje zlo i razvrat, i da govorite protiv Allaha šta ne znate.