islamkingdomfaceBook


Zar nisi vidio da je Allah stvorio nebesa i Zemlju s Istinom? Ako hoće, odstraniće vas, a dovešće stvorenje novo;

A nije to za Allaha teško.

I izaći će Allahu svi, pa će slabi reći onima koji su se oholili: "Uistinu, mi smo bili vaše pristalice, pa hoćete li vi biti ti koji će nam imalo koristiti protiv kazne Allahove?" Reći će: "Da je nas uputio Allah, sigurno bismo (mi) vas uputili. Isto nam je uzrujavali se ili trpili; nema za nas nikakva pribježišta."

I reći će šejtan, pošto stvar bude presuđena: "Uistinu! Allah vam je dao obećanje istinito, i obećao sam vam, pa sam vas iznevjerio. I nisam ja nad vama imao nikakvu vlast osim što sam vas pozivao, pa ste mi se odazvali. Zato ne korite mene, a korite duše svoje. Nisam ja pomagač vaš, niti ste vi pomagači moji. Uistinu, ja sam poricao to što ste me pridruživali ranije." Uistinu, zalimi - imaće oni kaznu bolnu.

I biće dato da oni koji vjeruju i čine dobra djela uđu u bašče ispod kojih teku rijeke, vječno će biti u njima s dozvolom Gospodara njihovog. Pozdrav njihov u njima će biti: "Selam!"

Zar ne vidiš kako Allah navodi primjer riječi dobre kao drveta dobrog: korijen njegov je čvrst, a njegova grana u nebu,