islamkingdomfaceBook


I razbacao je po Zemlji stabilne planine, da vas ne trese, i rijeke i puteve, da biste se vi uputili,

I oznake; i po zvijezdi se oni vode.

Pa da li je Onaj ko stvara, kao ko ne stvara? Pa zar se nećete poučiti?

I ako budete brojali blagodati Allahove, nećete ih izračunati. Uistinu! Allah je Oprosnik, Milosrdni.

A Allah zna šta tajite i šta obznanjujete.

A oni kojima se (oni) mole mimo Allaha, ne stvaraju ništa, a oni bivaju stvarani;

Mrtvi su, nisu živi, i ne opažaju kad će biti podignuti.

Bog vaš je Bog Jedini! Pa oni koji ne vjeruju u Ahiret - srca njihova su ta koja poriču, i oni su oholi.

Nema sumnje da Allah zna šta skrivaju i šta obznanjuju. Uistinu! On ne voli ohole.

I kad im se kaže: "Šta to objavljuje Gospodar vaš?" - kažu: "Priče ranijih",

Da bi nosili terete svoje sve na Dan kijameta i nešto od tereta onih koje su zaveli bez znanja. Doista je loše šta će nositi!

Doista su spletkarili oni prije njih, pa je došao Allah kućama njihovim od temelja, te je pao na njih krov nad njima, i došla im je kazna otkud nisu zapazili.