islamkingdomfaceBook


(Zul-karnejn) reče: "Ovo je milost od Gospodara mog, pa kad dođe obećanje Gospodara mog, učiniće ga sravnjenim. A obećanje Gospodara mog je istinito."

I ostavićemo da se oni Tog dana zatalasaju jedni u druge, i puhnuće se u sur, pa ćemo ih sve sabrati.

I izložićemo Tog dana Džehennem nevjernicima, izlaganjem,

Onima čije su oči bile pod pokrivkom prema Opomeni Mojoj, i nisu mogli da čuju.

Pa zar misle oni koji ne vjeruju, da (mogu) uzeti robove Moje mimo Mene zaštitnicima? Uistinu! Mi smo za nevjernike pripremili Džehennem kao ugošćenje.

Reci: "Hoćete li da vas obavijestimo o najvećim gubitnicima djelima?

Oni koji zalutaju trudom svojim u životu Dunjaa, a oni računaju da oni rade dobar posao!"

Takvi su oni koji ne vjeruju u ajete Gospodara svog i susret s Njim. Zato će propasti djela njihova, pa nećemo njima na Dan kijameta dati (nikakvu) težinu.

To je plaća njihova: Džehennem, što nisu vjerovali i uzimali ajete Moje i poslanike Moje ruglom.

Uistinu! Oni koji vjeruju i rade dobra djela, imaće oni bašče Firdewsa (kao) ugošćenje,

Vječno će biti u njima. Neće želiti iz njih premještanje.

Reci: "Kad bi more bilo tinta za riječi Gospodara mog, sigurno bi se iscrpilo more prije no što bi se iscrpile riječi Gospodara mog, makar mi donijeli slično njemu, (kao) pojačanje.

Reci: "Ja sam samo smrtnik sličan vama! Meni se objavljuje da je Bog vaš, Bog Jedini! Pa ko se nada susretu Gospodara svog, onda nek čini dobro djelo i ne pridružuje u obožavanju Gospodara svog, nikoga."