islamkingdomfaceBook


I Ja sam te odabrao, zato slušaj šta ti se objavljuje.

Uistinu! Ja, Ja sam Allah! Nema boga osim Mene! Zato Mene obožavaj i obavljaj salat, da Me se sjetiš.

Uistinu, Čas je dolazeći, skori je, tajim ga da bi se platilo svakoj duši ono zašto se trudila.

Zato neka te nikako od njega ne odvrati onaj ko u njega ne vjeruje i slijedi strast svoju, pa da stradaš.

A šta je to u desnici tvojoj, o Musa?"

Reče: "Ovo je moj štap, oslanjam se na njega i mlatim (lišće) njime ovcama svojim, a imam ja u njemu (i) druge svrhe."

(Allah) reče: "Baci ga, o Musa!"

Pa ga baci, tad gle: on zmija, gmiže.

Reče: "Uzmi je i ne boj se. Povratićemo je njenom prvom stanju;

I stavi ruku svoju pod pazuho svoje, izaći će bijela, bez nedostatka - znak drugi,

Da bismo ti pokazali od znakova Naših, veći.

Idi faraonu! Uistinu, on je prevršio."

(Musa) reče: "Gospodaru moj! Proširi mi grudi moje,

I olakšaj mi stvar moju,

I razveži čvor jezika mog,

(Da) razumiju govor moj,

I učini mi wezirom iz porodice moje,

Haruna, brata mog;

Pojačaj njime snagu moju,

I pridruži ga u stvari mojoj,

Da slavimo Tebe mnogo,

I spominjemo Te mnogo.

Uistinu! Ti si Onaj koji nas vidi."

(Allah) reče: "Već ti je dato potraživanje tvoje, o Musa",

I doista smo te darovali drugi put,