islamkingdomfaceBook


Kad smo objavili majci tvojoj šta je objavljeno:

"Ubaci ga u tabut i baci ga u rijeku, pa će ga izbaciti rijeka na obalu, uzeće ga neprijatelj Moj i neprijatelj njegov." I bacio sam na te ljubav od Sebe, i da budeš odgajan pod okom Mojim.

I odabrao sam te Sebi:

"Idi ti i brat tvoj sa znakovima Mojim, i ne popuštajte u Mom spominjanju.

Idite faraonu. Uistinu, on je prevršio,

Pa mu recite riječ blagu, da bi se on poučio ili pobojao."

Rekoše: "Gospodaru naš! Uistinu! Mi se bojimo da će na nas požuriti ili da će prevršiti."

(Allah) reče: "Ne bojte se! Uistinu, Ja sam sa vama dvojicom, čujem i vidim.

Kad ode sestra tvoja, pa reče: "Hoćete li da vam ukažem na onog ko će ga odgajati?" Tad smo te vratili majci tvojoj da ohladi oko svoje i ne tuguje. I ubio si dušu, pa smo te oslobodili brige, i iskušavali te kušnjom; pa si boravio godinama među stanovnicima Medjena, zatim si došao po odredbi, o Musa.

Zato mu idite, pa recite: 'Uistinu mi smo dva poslanika Gospodara tvog, pa pošalji s nama sinove Israilove, i ne muči ih. Doista smo ti donijeli znak od Gospodara tvog, a mir nek' je nad onim ko slijedi Uputu.

Uistinu, nama je već objavljeno da će biti kazna nad onim ko porekne i odvrati se."

(Faraon) reče: "Pa ko je Gospodar vaš, o Musa?"

(Musa) reče: "Gospodar naš je onaj koji je svakoj stvari dao stvaranje njeno, zatim uputio."

(Faraon) reče: "Pa kakvo je stanje pokoljenja ranijih?"