islamkingdomfaceBook


Hanife budite Allahu, ne budite oni koji Mu pridružuju. A ko pridružuje Allahu - pa kao da je pao s neba te ga zgrabila ptica ili ga vjetar otpuhao u mjesto daleko.

To. A ko veliča znakove Allahove, pa uistinu, to je od bogobojaznosti srca.

Vi u njima imate koristi do roka određenog; zatim je mjesto njihovo do Kuće drevne.

A svakom ummetu smo načinili obrede, da spominju ime Allahovo nad onim čim ih je opskrbio od životinje - stoke. Ta Bog vaš je Bog Jedini, zato se Njemu predajte. I obraduj ponizne,

One čija se - kad se Allah spomene - srca uplaše, i strpljive nad onim šta ih zadesi, i one koji obavljaju salat i iz onog čim smo ih opskrbili udjeljuju.

I budn: učinili smo vam ih od znakova Allahovih, imate vi u njima dobro. Zato spominjite ime Allahovo nad njima poredanim. Pa kad padnu bokovi njihovi, pa jedite od njih i nahranite zadovoljnog i prosjaka. Tako smo vam ih potčinili, da biste vi zahvaljivali.

Neće Allahu stići mesa njihova, niti krvi njihove, nego će Mu stići bogobojaznost od vas. Tako vam ih je potčinio, da biste veličali Allaha što vas je uputio; a obraduj dobročinitelje!

Uistinu! Allah odbija (neprijatelje) od onih koji vjeruju. Uistinu! Allah ne voli nijednog izdajnika, nezahvalnika.