islamkingdomfaceBook


Neće preteći nijedna umma rok svoj, niti će odložiti.

Zatim smo slali poslanike Naše redom. Kad god je ummetu došao poslanik njihov, porekli bi ga, pa smo činili da oni slijede jedni druge i činili ih pričama. Pa daleko bio narod (onih) koji ne vjeruju!

Zatim smo poslali Musaa i brata njegovog Haruna sa znakovima Našim i autoritetom očitim,

Faraonu i velikanima njegovim, pa su se uzoholili i postali narod nadmenih.

Pa rekoše: "Zar da vjerujemo dvojici smrtnika sličnih nama, a narod njih dvojice nama su robovi?"

Pa su porekli njih dvojicu i bili od uništenih.

I doista, dali smo Musau Knjigu, da bi se oni uputili.

I učinili smo sina Merjeminog i majku njegovu, znakom, i sklonili njih dvoje na brežuljak sa boravištem i izvorištem.

O poslanici! Jedite od dobrih stvari i činite dobro. Uistinu! Ja sam o onom šta radite Znalac.

I uistinu, ova umma vaša, je umma jedna! - a Ja sam Gospodar vaš, zato se bojte Mene.

Pa su rastrgali stvar svoju na komade. Svaka se stranka raduje s onim šta je kod njih.

Zato ih ostavi u zbunjenosti njihovoj neko vrijeme.

Misle li da tim što im pružamo od imetka i sinova -

Žurimo njima u dobrim djelima? Naprotiv, ne opažaju!

Uistinu, oni koji su iz bojazni prema Gospodaru svom brižni,

I oni koji u ajete Gospodara svog vjeruju,

I oni koji Gospodaru svom ne pridružuju,