islamkingdomfaceBook


Pa ako u njima nikoga ne nađete, tad ne ulazite u njih, dok vam se ne dopusti. A ako vam se kaže: "Vratite se!", tad se vratite, to je čišće za vas, a Allah je o onom šta radite Znalac.

Nije vam grijeh da uđete u kuće nenaseljene u kojima je korist za vas. A Allah zna šta objelodanjujete i šta krijete.

Reci vjernicima da obore poglede svoje i čuvaju furudže svoje, to je čišće za njih. Uistinu! Allah je o onom šta rade Obaviješteni.

I reci vjernicama da obore poglede svoje i čuvaju furudže svoje, i neka ne pokazuju ukras svoj, izuzev šta je vanjsko od njega; i neka pokrivače svoje stave na grudi svoje, i neka ne pokazuju ukras svoj, izuzev muževima svojim ili očevima svojim, ili očevima muževa svojih, ili sinovima svojim ili sinovima muževa svojih, ili braći svojoj ili sinovima braće svoje, ili sinovima sestara svojih ili ženama svojim, ili onom šta posjeduju desnice njihove, ili slugama svojim od ljudi koji nemaju sposobnost, ili djeci koja ne spoznaju awrete žena. I neka ne udaraju nogama svojim da bi se saznalo šta kriju od ukrasa svog. I pokajte se svi Allahu, o vjernici, da biste vi uspjeli.