islamkingdomfaceBook


Allah okreće noć i dan. Uistinu, u tome je ibret za posjednike opažanja.

A Allah je svaku životinju stvorio od vode. Pa od njih je ko ide na trbuhu svom, i od njih je ko ide na dvije noge, i od njih je ko ide na četiri. Allah stvara šta hoće. Uistinu! Allah nad svakom stvari ima moć.

Doista, objavili smo ajete jasne, a Allah upućuje koga hoće putu pravom.

I govore (licemjeri): "Vjerujemo u Allaha i Poslanika i slušamo", zatim se odvraća skupina njih poslije toga, a nisu takvi vjernici.

I kad se pozivaju Allahu i Poslaniku Njegovom, da sudi među njima, gle: skupina njih su odvraćeni;

A ako bude za njih Istina, dolaze mu pokorni.

Je li u srcima njihovim bolest, ili sumnjaju ili se plaše da će Allah i Poslanik Njegov nepravedno postupiti protiv njih? Naprotiv, ti takvi su zalimi.

Govor vjernika, kad budu pozvani Allahu i Poslaniku Njegovom da presudi među njima - je samo da kažu: "Čujemo i pokoravamo se", a ti takvi su oni koji će uspjeti.

A ko posluša Allaha i Poslanika Njegovog, i bude se plašio Allaha i bojao Ga se - pa ti takvi su pobjednici.

I zaklinju se Allahom, najjačom od zakletvi njihovih (da) će, ako im narediš, sigurno izaći. Reci: "Ne kunite se, poslušnost pristojna! Uistinu, Allah je o onom šta radite Obaviješteni."