islamkingdomfaceBook


I kad djeca između vas dostignu punoljetnost, tad neka traže dozvolu, kao što su tražili oni prije njih. Tako vam objašnjava Allah znakove Svoje, a Allah je Znalac, Mudri.

A sjedilice od žena koje se ne nadaju udaji, pa nije im grijeh da ostave odjeću svoju, ne kao pokazivačice ukrasa. A suzdrže li se - bolje je za njih. A Allah je Onaj koji čuje, Znalac.

Nije slijepcu prijekor, niti je hromu prijekor, i nije bolesniku prijekor, niti vama, da jedete u kućama vašim ili kućama očeva vaših, ili kućama majki vaših, ili kućama braće vaše ili kućama sestara vaših, ili kućama amidža vaših ili kućama tetaka vaših (po ocu), ili kućama daidža vaših ili kućama tetaka vaših (po materi), ili onog čije ključeve posjedujete ili prijatelja vašeg. Nije vam grijeh da jedete zajedno ili odvojeno. Pa kad ulazite u kuće, tad selamite duše vaše pozdravom od Allaha blagoslovljenim, lijepim. Tako vam Allah objašnjava znakove, da biste vi shvatili.