islamkingdomfaceBook


I bojte se Onog koji je stvorio vas i pokoljenja ranija."

Rekoše: "Ti si samo od opčinjenih;

I ti si samo smrtnik sličan nama i smatramo te sigurno (jednim) od lažaca.

Pa daj da padne na nas komad neba, ako si od istinitih."

Reče: "Gospodar moj je Najbolji znalac onog šta radite."

Tad su ga porekli, pa ih je spopala kazna Dana tame. Uistinu, to je bila kazna Dana strahovitog.

Uistinu, u tome je znak, a većina njih nisu vjernici.

A uistinu! Gospodar tvoj! On je Moćni, Milosrdni.

I uistinu, to je Objava Gospodara svjetova,

Spušta ga Duh pouzdani,

Na srce tvoje, da budeš od opominjača,

Na jeziku arapskom, jasnom.

I uistinu, on je u zeburima ranijih.

Zar im nije znak (to) što ga znaju učeni sinovi Israilovi?

A da smo ga objavili nekom od stranaca,

Pa im ga čitao, ne bi bili u njega vjernici.

Tako to uvlačimo u srca prestupnika.

Neće vjerovati u njega, dok ne vide kaznu bolnu.

Pa doći će im iznenadno, a oni neće opaziti.

Tad će govoriti: "Hoće li nam se odložiti?"

Pa zar kaznu Našu požuruju?

Pa zar nisi vidio, ako im damo da uživaju godinama,

Zatim im dođe ono čime im se prijetilo,