islamkingdomfaceBook


Pa je bio odgovor naroda njegovog, jedino što su rekli: "Ubijte ga", ili "Spalite ga." Tad ga je Allah spasio od vatre. Uistinu, u tome su znaci za ljude koji vjeruju.

I reče: "Mimo Allaha ste uzeli jedino idole ljubavlju među vama u životu Dunjaa, potom ćete na Dan kijameta poricati jedni druge i proklinjati jedni druge, a sklonište vaše biće vatra, i nećete vi imati nikakvih pomagača."

Tad njemu povjerova Lut, i reče: "Uistinu! Ja sam muhadžir Gospodaru svom. Uistinu, On, On je Moćni, Mudri."

I podarili smo njemu Ishaka i Jakuba, i dali potomstvu njegovom poslanstvo i Knjigu, i dali mu nagradu njegovu na Dunjau, a uistinu, on će na Ahiretu biti od pravednih.

I Luta, kad reče narodu svom: "Uistinu, vi činite razvrat u kojem vas nije pretekao niko od svjetova.

Zar vi uistinu pristupate ljudima i presjecate put, i činite u sastajalištu svom ružno? Tad je bio odgovor naroda njegovog samo što su rekli: "Daj nam kaznu Allahovu, ako si od istinitih!"

Reče: "Gospodaru moj! Pomozi me protiv naroda mufsida."