islamkingdomfaceBook


Primjer njihov je kao primjer onog ko potpali vatru, pa pošto osvijetli ono oko njega, ukloni Allah svjetlo njihovo i ostavi ih u tminama (pa oni) ne vide.

Gluhi, nijemi, slijepi su pa se ne povraćaju;

Ili kao kišni oblak s neba, u njemu tmine i grmljavina i sijevanje. Stavljaju prste svoje u uši svoje zbog gromova, bojeći se smrti; a Allah je Onaj koji obuhvata nevjernike.

Gotovo da munja oduzme vidove njihove. Kad god im bljesne, pođu u njoj, a kad im zamrači, stanu. A da hoće Allah, sigurno bi oduzeo sluh njihov i vidove njihove. Uistinu! Allah nad svakom stvari ima moć.

O ljudi! Obožavajte Gospodara vašeg koji je stvorio vas i one prije vas, da biste se vi zaštitili;

Koji je za vas učinio Zemlju ležištem, a nebo zdanjem; i spušta s neba vodu, pa izvodi njome od plodova opskrbu za vas. Zato ne postavljajte Allahu jednake, a vi znate.

A ako ste u sumnji o onom šta smo objavili robu Našem, tad dajte suru sličnu njoj i pozovite svjedoke svoje mimo Allaha, ako istinu govorite.

Pa ako ne učinite - a nećete učiniti - tad se bojte vatre, one čije će gorivo biti ljudi i kamenje. Pripremljena je za nevjernike.