islamkingdomfaceBook


I kad reče Ibrahim: "Gospodaru moj! Pokaži mi kako oživljavaš mrtve." Reče: "Zar ne vjeruješ?" Reče: "Svakako, ali da se smiri srce moje." Reče: "Pa uzmi četiri ptice, te ih nakloni sebi, zatim stavi na svako brdo dio njih, potom ih pozovi: doći će ti žurno; a znaj da je Allah Moćni, Mudri."

Primjer onih koji troše imetke svoje na putu Allahovom je kao primjer zrna (iz kog) izraste sedam klasova, u svakom klasu stotinu zrna. A Allah umnožava kome hoće i Allah je Sveobuhvatni, Znalac.

Oni koji troše imetke svoje na putu Allahovom, zatim ne budu slijedili ono šta udjeljuju prebacivanjem niti uvredom, imaće oni nagradu svoju kod Gospodara njihovog, i neće biti straha nad njima, niti će oni tugovati.

Lijepe riječi i oprost su bolji od sadake koju prati uvreda; a Allah je Neovisni, Blagi.

O vi koji vjerujete! Ne kvarite sadake svoje prebacivanjem i uvredom, kao onaj koji udjeljuje imetak svoj da bi vidjeli ljudi, a ne vjeruje u Allaha i Dan posljednji. Pa primjer njegov je kao primjer stijenja - na njemu prašina, pa ga pogodi pljusak, te ga ostavi golim. Ne vladaju ničim od onog šta su stekli; a Allah ne upućuje narod nevjernika.