islamkingdomfaceBook


Zar ne vide da smo Mi stvorili za njih - od onog šta su uradile ruke Naše - stoku, pa su oni njeni gospodari?

I potčinili smo ih njima, pa su od njih jahalice njihove, i od njih jedu.

I imaju oni u njima korist i piće; pa zar neće zahvaljivati?

A uzimaju mimo Allaha bogove, da bi se oni pomogli.

Ne mogu im (dati) pomoć i oni su za njih vojska privedenih.

Zato neka te ne žalosti govor njihov. Uistinu! Mi znamo šta kriju i šta objelodanjuju.

Zar ne vidi čovjek da smo ga Mi stvorili od kapi sperme, pa gle! on protivnik otvoreni.

I Nama navodi primjer, a zaboravio je stvaranje svoje. Govori: "Ko će oživiti kosti - a one budu truhle?"

Reci: "Oživiće ih ko ih je sazdao prvi put, a On je o svakom stvaranju Znalac,

Koji vam je iz drveta zelenog načinio vatru, pa gle! vi od nje pripaljujete."

Zar nije Onaj koji je stvorio nebesa i Zemlju kadar da stvori slične njima? Svakako!, a On je Tvorac, Znalac!

Zaista, komanda Njegova kad nešto želi, jest da mu rekne: "Budi!" - tad biva.

Pa slavljen neka je Onaj u ruci čijoj je vlast svake stvari, a Njemu se vraćate!