islamkingdomfaceBook


I govoriće: "Šta nam je, ne vidimo ljude koje smo brojali ozloglašenima?

Jesmo li ih uzeli ruglom ili su skrenuli s njih pogledi (naši)?"

Doista, to će biti istina: svađa stanovnika vatre.

Reci: "Ja sam samo opominjač, i nema nikakva boga, izuzev Allaha Jedinog, Onog koji pokorava,

Gospodara nebesa i Zemlje i šta je između njih, Moćnog, Oprosnika."

Reci: "To je vijest veličanstvena,

Vi ste od nje odvraćeni!

Nisam imao nikakvog znanja o Skupu najvišem, kad su raspravljali;

Meni se objavljuje da sam ja samo opominjač jasni."

Kad reče Gospodar tvoj melecima: "Uistinu, Ja sam Tvorac smrtnika od ilovače,

Zato kad ga sredim i udahnem u njega od Duha Svog, tad padnite njemu ničice."

Pa su učinili sedždu meleci, svi oni zajedno,

Osim Iblisa; uzoholio se i bio od nevjernika.

(Allah) reče: "O Iblisu! Šta te je spriječilo da padneš na sedždu onom šta sam stvorio rukama Svojim? Jesi li se uzoholio ili si od uzvišenih?"

Reče: "Ja sam bolji od njega, mene si stvorio od vatre, a njega si stvorio od ilovače."

(Allah) reče: "Pa izlazi iz njega, pa uistinu si ti protjeran,

I uistinu! Na tebi je prokletstvo Moje do Dana sudnjeg."

Reče: "Gospodaru moj! Pa odgodi mi do Dana kad će biti podignuti."

(Allah) reče: "Pa uistinu si ti od onih kojima se odgađa,

Do Dana - wakta poznatog."

Reče: "Pa tako mi moći Tvoje, sigurno ću ih sve zavesti,

Izuzev robova Tvojih - od njih čistih."