islamkingdomfaceBook


I o narode moj! [ta mi je? Pozivam vas spasu, a pozivate me vatri.

Pozivate me da ne vjerujem u Allaha i pridružujem Njemu ono o čemu ja nemam znanje, a ja vas pozivam Moćnom, Oprosniku.

Nema sumnje da me pozivate onom kome nema pozivanja na Dunjau niti na Ahiretu i da je povratak naš Allahu; i da će prekršitelji - oni biti stanovnici vatre.

Pa sjetićete se šta vam govorim, a stvar svoju povjeravam Allahu. Uistinu! Allah je Vidilac robova."

Zato ga je Allah sačuvao zala koja su planirali, a ljudstvo faraonovo će pogoditi zla kazna:

Vatra - izlagaće se na nju jutrom i navečer; a na Dan kad nastupi Čas: "Uvedite ljudstvo faraonovo najžešćoj kazni."

I kad se budu prepirali u vatri, tad će slabi reći onima koji su se oholili: "Uistinu! Mi smo bili vaši sljedbenici, pa jeste li vi ti koji će od nas otkloniti dio vatre?"

Oni koji su se oholili će reći: "Uistinu, svi smo mi u njoj. Uistinu, Allah je već presudio među robovima!"

I reći će oni koji su u vatri, čuvarima Džehennema: "Zovite Gospodara vašeg da nam olakša dan kazne."