islamkingdomfaceBook


Reći će: "A zar vam nisu poslanici vaši dolazili sa dokazima jasnim?" Reći će: "Svakako." Reći će: "Onda dozivajte!" A dowa nevjernika je samo zabluda.

Uistinu! Mi pomažemo poslanike Naše i one koji vjeruju u životu Dunjaluka i na Dan kad ustanu svjedoci,

Dan kad neće koristiti zalimima opravdanje njihovo, a imaće oni prokletstvo i imaće oni zlu kuću.

A doista smo Musau dali Uputu i sinovima Israilovim u naslijeđe dali Knjigu,

Uputu i Opomenu za posjednike razuma.

Zato se strpi! Uistinu, obećanje Allahovo je Istina; i traži oprost za grijeh svoj, i slavi sa hvalom Gospodara svog navečer i ujutro.

Uistinu, oni koji raspravljaju o ajetima Allahovim bez ikakvog dokaza njima došlog - u grudima njihovim je jedino ponos kojeg oni neće postići. Zato traži zaštitu u Allaha. Uistinu! On, On je Onaj koji čuje, Onaj koji vidi.

Sigurno je stvaranje nebesa i Zemlje veće od stvaranja ljudi, ali većina ljudi ne zna.

I nije isti slijepac i onaj koji vidi, niti oni koji vjeruju i rade dobra i činitelj zla. Malo što se poučavate!