islamkingdomfaceBook


Stvoritelj nebesa i Zemlje! Načinio vam je od duša vaših parice, i od stoke parove - tako vas umnožava. Nema Njemu sličnosti ništa; a On je Onaj koji čuje, Onaj koji vidi.

Njegovi su ključevi nebesa i Zemlje; pruža opskrbu kome hoće, i uskraćuje. Uistinu, On je o svakoj stvari Znalac.

Propisao vam je od vjere ono što je naložio Nuhu, i šta smo objavili tebi, i šta smo naložili Ibrahimu i Musau i Isau: "Ispovijedajte vjeru i ne podvajajte se u njoj!" Teško je mušricima to čemu ih pozivaš. Allah odabire Sebi koga hoće i Sebi upućuje onog ko se obraća.

A podijelili su se jedino nakon što im je došlo znanje, zavišću između njih. A da nije Riječi prethodne od Gospodara tvog do roka određenog, zaista bi među njima bilo presuđeno. A uistinu, oni kojima je Knjiga data u naslijeđe poslije njih o njoj su u sumnji ozbiljnoj.

Pa zato ovom pozivaj i budi prav kao što ti je naređeno, i ne slijedi strasti njihove, i reci: "Vjerujem u ono što je Allah objavio od Knjige, i naređeno mi je da među vama budem pravedan. Allah je Gospodar naš i Gospodar vaš. Nama djela naša, a vama djela vaša. Nema dokazivanja između nas i između vas. Allah će nas sastaviti, a Njemu je dolazište!