islamkingdomfaceBook


I spomeni brata Adovog, kad je upozoravao narod svoj u pješčanim brdima - a doista su prolazili opominjači prije njega i poslije njega: "Obožavajte samo Allaha; uistinu, ja se plašim nad vama kazne Dana strašnog."

Rekoše: "Jesi li nam došao da nas odvratiš od bogova naših? Pa daj nam to čime nam prijetiš, ako si od istinitih!"

Reče: "Samo je znanje kod Allaha, a prenosim vam ono s čim sam poslat, ali ja vas vidim ljudima koji ne znaju."

Pa pošto ga ugledaše (kao) oblak (koji) napreduje ka dolinama njihovim, rekoše: "Ovo je oblak koji će nam kišu dati." Naprotiv, to je ono šta ste požurivali - vjetar, u njemu kazna bolna,

Razara svaku stvar po naredbi Gospodara njegovog! Pa su osvanuli: vidjele su se samo nastambe njihove. Tako plaćamo narod prestupnika.

I zaista smo osposobili njih u onom u čemu nismo osposobili vas. I načinili smo im sluh i vidove i srca; pa nije im koristio sluh njihov, niti vidovi njihovi, a ni srca njihova nimalo, kad su nijekali ajete Allahove, i snašlo ih je ono čemu su se ismijavali.

I doista smo uništili ono šta je bilo gradova oko vas i izlagali znakove, da bi se oni povratili.

Pa što ih nisu pomogli oni koje su mimo Allaha uzimali bogovima kao sredstvo približenja? Naprotiv, iščezli su od njih. A to je bila laž njihova i ono što su izmišljali.