islamkingdomfaceBook


Uistinu, oni koji ne vjeruju - neće im koristiti imeci njihovi ni djeca njihova protiv Allaha nimalo, a ti takvi će biti gorivo vatre.

Kao stanje naroda faraonovog i onih prije njih. Poricali su znakove Naše, pa ih je kaznio Allah radi grijeha njihovih; a Allah je žestok kaznom.

Reci onima koji ne vjeruju: "Bićete poraženi i sabrani Džehennemu; a loše je odmorište."

Već je za vas bio znak u skupinama dvjema (koje) su se susrele. Skupina se borila na putu Allahovom, a druga je bila nevjernička - vidjeli su ih njima dvostrukim, viđenjem oka. A Allah ojačava pomoći Svojom koga hoće. Uistinu, u tome je pouka za posjednike opažanja.

Uljepšana je ljudima ljubav: žudnje za ženama i sinovima i gomilama nagomilanim od zlata i srebra i konjem obilježenim i stoci i usjevu. To je uživanje života Dunjaa. A Allah - kod Njega je najbolje povratište!

Reci: "Hoćete li da vas obavijestim o boljem od toga? Oni koji budu bogobojazni imaće kod Gospodara svog bašče ispod kojih teku rijeke, biće vječno u njima, i žene čiste i zadovoljstvo od Allaha." A Allah je Vidilac robova,