islamkingdomfaceBook


A da su se strpili dok im ne izađeš, sigurno bi bilo bolje za njih. A Allah je Oprosnik, Milosrdni.

O vi koji vjerujete! Ako vam grješnik dođe sa viješću - tad provjerite, da ne pogodite narod iz neznanja, pa da ne budete zbog onog što ste učinili, pokajanici.

I znajte da je među vama Poslanik Allahov. Ako bi vas slušao u mnogo (čemu) od stvari, pali biste u nevolju, ali, Allah vam je omilio vjerovanje i uljepšao ga u srcima vašim, a omrznuo vam je nevjerovanje i griješenje i neposlušnost. Ti takvi su ispravni,

Dobrotom od Allaha i blagodati. A Allah je Znalac, Mudri.

A ako se dvije grupe vjernika sukobe, tad međusobno izmirite obje; pa ako jedna od dvije napadne drugu, tad se borite protiv one koja je napala, dok se ne povrati naredbi Allahovoj; pa ako se povrati, tad izmirite međusobno obje jednako i budite pravedni. Uistinu! Allah voli pravedne.

Doista su vjernici braća, zato izmirite braću svoju, i bojte se Allaha, da bi vam se smilovalo.

O vi koji vjerujete! Neka se ljudi ne rugaju ljudima, možda su bolji od njih, niti žene ženama, možda su bolje od njih. I ne kudite se, niti vrijeđajte nadimcima. Griješenje je loše ime poslije vjerovanja. A ko se ne pokaje - pa ti takvi su zalimi.