islamkingdomfaceBook


O vi koji vjerujete! Klonite se mnogo sumnje: uistinu je neka sumnja grijeh. I ne uhodite i ne ogovarajte vi jedni druge! Voli li ijedan od vas da jede meso brata svog mrtvog? Pa - mrzite to! I bojte se Allaha. Uistinu! Allah je Primalac pokajanja, Milosrdni.

O ljudi! Uistinu, Mi smo vas stvorili od muška i ženska, i učinili vas narodima i plemenima, da biste se upoznavali. Uistinu! Najplemenitiji od vas kod Allaha, je najbogobojazniji između vas. Uistinu, Allah je Znalac, Obaviješteni.

Kažu beduini: "Vjerujemo!" - reci: "Ne vjerujete, ali recite: 'Pokoravamo se', a još nije ušao iman u srca vaša. A ako poslušate Allaha i Poslanika Njegovog, neće vam umanjiti od djela vaših nimalo." Uistinu! Allah je Oprosnik, Milosrdni.

Vjernici su samo oni koji vjeruju u Allaha i Poslanika Njegovog i poslije ne sumnjaju, i bore se imecima svojim i dušama svojim na putu Allahovom. Ti takvi su iskreni.

Reci: "Zar da Allaha učite o vjeri svojoj? A Allah zna šta je u nebesima i šta je na Zemlji, i Allah je o svakoj stvari Znalac!"

Prebacuju ti što su se pokorili. Reci: "Ne prebacujte mi zbog Islama svog. Naprotiv, Allah vas je usrećio što vas je uputio vjerovanju, ako istinu govorite."

Uistinu! Allah zna nevidljivo nebesa i Zemlje, i Allah je onog što radite Vidilac.