islamkingdomfaceBook


Na Dan kad nađe svaka duša ono šta je od dobrog uradila prineseno, i šta je uradila od zla - zaželiće da je između nje i između njega udaljenost velika. I upozorava vas Allah Sobom; a Allah je Samilostan robovima.

Reci: "Ako volite Allaha, tad mene slijedite, voliće vas Allah i oprostiće vam grijehe vaše," a Allah je Oprosnik, Milosrdni.

Reci: "Pokoravajte se Allahu i Poslaniku." Pa ako se odvrate, pa uistinu Allah ne voli nevjernike.

Uistinu! Allah je odabrao Adema i Nuha i porodicu Ibrahimovu i porodicu Imranovu, nad svjetovima.

Potomstvo su jedni od drugih. A Allah je Onaj koji čuje, Znalac.

Kad reče žena Imranova: "Gospodaru moj! Uistinu ja zavjetujem Tebi šta je u utrobi mojoj posvećeno, zato primi od mene. Uistinu, Ti, Ti si Onaj koji čuje, Znalac."

Pa pošto je rodi, reče: "Gospodaru moj! Uistinu! Ja sam je rodila - žensko" - a Allah je Najbolji znalac onog šta je rodila - "a nije muško kao žensko, i uistinu, ja sam joj dala ime Merjem. I uistinu, ja tražim Tvoju zaštitu za nju i potomstvo njeno od šejtana prokletog."

Pa je primio nju Gospodar njen primanjem lijepim i učinio da uzraste rastom lijepim; i učinio starateljem njenim Zekerijjaa. Kad god bi joj ušao Zekerijja u mihrab, našao bi kod nje opskrbu. Reče: "O Merjem! Otkud ti ovo?" Rekla je: "To je od Allaha!" Uistinu, Allah opskrbljuje koga hoće bez računa.