islamkingdomfaceBook


I govoriće s ljudima u bešici i odrastao, i od dobrih će biti."

Reče: "Gospodaru moj! Otkud meni dijete, a nije me dotakao čovjek?" Reče: "Istovjetno!" Allah stvara šta hoće. Kad odluči stvar, tad samo kaže tome: "Budi!", tad biva.

I poučiće ga Knjizi i mudrosti i Tewratu i Indžilu,

I poslanikom sinovima Israilovim: "Ja vam doista dolazim sa znakom od Gospodara vašeg da ću vam ja napraviti od gline (nešto) kao lik ptice, pa ću puhnuti u njega, te će biti ptica s dozvolom Allahovom; i ozdraviću slijepe i gubave, i oživiti mrtve s dozvolom Allahovom; i obavijestiću vas o onome šta jedete i šta gomilate u kućama vašim. Uistinu u tome je znak za vas, ako ste vjernici -

Uistinu! Allah je Gospodar moj i Gospodar vaš, zato Njega obožavajte. Ovo je put pravi."

Pa pošto spozna Isa od njih nevjerovanje, reče: "Ko su pomagači moji Allahu?" Hawarijjuni rekoše: "Mi smo pomagači Allahu! Vjerujemo u Allaha i posvjedoči da smo mi muslimani.

I potvrđivač sam za ono što je ispred mene od Tewrata i da vam dozvolim dio onog šta vam je bilo zabranjeno; i došao sam vam sa znakom od Gospodara vašeg, zato se bojte Allaha i poslušajte mene.