islamkingdomfaceBook


I došao je faraon i onaj ko je bio prije njega, i Mu'tefikat sa greškom.

Pa nisu poslušali poslanika Gospodara svog, pa ih je dograbio grabljenjem žestokim.

Uistinu, Mi smo - pošto je porasla voda - nosili vas u lađi,

Da bismo vam to učinili podsjećanjem i (da) to zadrži uho koje pamti.

Pa kad se puhne u sur, puhanjem jednim:

I ponese se Zemlja i planine, pa se zdrobe drobljenjem jednim,

Tad, Tog dana, dogodiće se događaj,

I raspuknuće nebo, pa će ono Tog dana krhko biti:

I meleci će na krajevima njegovim biti, a nosiće Arš Gospodara tvoga nad njima Tog dana osmerica.

Tog dana bićete izloženi; neće se sakriti vaša tajna.

Pa kome se da knjiga njegova u desnicu njegovu, tad će reći: "Evo vam, čitajte knjigu moju!

Uistinu, ja sam znao da ću ja sresti obračun svoj."

Pa on će biti u životu zadovoljstva,

U Džennetu visokom,

Plodovi njegovi biće blizu.

"Jedite i pijte prijatno, zbog onog što ste činili u danima prošlim."

A kome se da knjiga njegova u ljevicu njegovu, tad će reći: "O da mi nije data knjiga moja,

I da nisam saznao šta je obračun moj!

O da je ona bila kraj,

Nije mi koristilo bogatstvo moje,

Propala je moć moja."

"Ščepajte ga, pa ga okujte,

Zatim džehimom pržite ga,

Potom (stavite) u lanac čija je dužina sedamdeset lakata, pa ga uvežite."

Uistinu, on nije vjerovao u Allaha Veličanstvenog,

Niti podsticao hranjenju siromaha.

Zato on Danas ovdje nema prisnog prijatelja,