islamkingdomfaceBook


Reci: "Vjerujemo u Allaha i ono šta je objavljeno nama i šta je objavljeno Ibrahimu i Ismailu i Ishaku i Jakubu i plemenima, i šta je dato Musau i Isau i vjerovjesnicima od Gospodara njihovog. Ne pravimo razliku između ijednog od njih i mi smo Njemu predani."

A ko traži drugačiju vjeru od Islama, pa neće se primiti od njega, a on će na Ahiretu biti od gubitnika.

Kako da uputi Allah ljude koji ne vjeruju nakon vjerovanja njihovog, a svjedočili su da je Poslanik Istina i došli su im dokazi jasni? A Allah ne upućuje narod zalima.

Tim takvima je plaća što je na njima prokletstvo Allahovo i meleka i ljudi svih.

Biće vječno u njemu. Neće im se olakšati kazna, niti će im se odgoditi;

Izuzev koji se pokaju nakon toga i poprave. Pa uistinu! Allah je Oprosnik, Milosrdni.

Uistinu, oni koji ne vjeruju nakon vjerovanja njihovog, zatim povećaju nevjerovanje, neće se primiti pokajanje njihovo; a ti takvi su zalutali.

Uistinu, oni koji ne vjeruju i umru, a oni budu nevjernici, pa ne bi se primila ni od jednog od njih puna zemlja zlata, makar se time iskupljivao. Ti takvi će imati kaznu bolnu, a neće oni imati nikakvih pomagača.