islamkingdomfaceBook


Kad htjedoše dvije skupine vas da klonu, a Allah je zaštitnik njih dvije, i u Allaha zato nek se pouzdaju vjernici.

I već vas je pomogao Allah na Bedru, a vi ste bili slabi. Zato se bojte Allaha, da biste vi zahvaljivali.

Kad si rekao vjernicima: "Zar vam neće biti dosta da vas pomogne Gospodar vaš sa tri hiljade meleka spuštenih?"

Svakako! Ako se strpite i budete bogobojazni i dođu vam u žurbi svojoj, - ovo će vas pomoći Gospodar vaš sa pet hiljada meleka obilježenih.

I učinio je to Allah samo radosnom viješću za vas i da se smire time srca vaša. A nema pomoći, izuzev od Allaha, Moćnog, Mudrog,

Da bi odsjekao dio onih koji ne vjeruju ili ih suzbio, pa da se okrenu razočarani.

Nije stvar do tebe nimalo: ili će primiti pokajanje njihovo ili će ih kazniti, jer uistinu, oni su zalimi.

A Allahovo je šta je u nebesima i šta je na Zemlji. Oprašta kome hoće i kažnjava koga hoće; a Allah je Oprosnik, Milosrdni.

O vi koji vjerujete! Ne jedite kamatu dvostruku, mnogostruku, i bojte se Allaha da biste vi uspjeli,

I bojte se vatre koja je pripremljena za nevjernike,

I poslušajte Allaha i Poslanika, da bi vam se smilovalo.