islamkingdomfaceBook


I vjerujte u ono šta sam objavio - potvrdu za ono što je uz vas - i ne budite prvi nevjernik u njega. I ne prodajite ajete Moje za cijenu malu i Mene - ta Mene se bojte,

I ne presvlačite Istinu s neistinom, i ne skrivajte Istinu, a vi znate.

I obavljajte salat i dajite zekat, i činite ruku' sa onima koji čine ruku'.

Zar naređujete ljudima dobročinstvo, a zaboravljate duše svoje, a vi čitate Knjigu? Pa zar ne shvatate?

I tražite pomoć u strpljenju i salatu; a uistinu, to je teško, izuzev skrušenima,

Koji znaju da će oni sresti Gospodara svog i da će se oni Njemu vratiti.

O sinovi Israilovi! Sjetite se blagodati Moje kojom sam vas obdario i da sam Ja odlikovao vas nad svjetovima,

I bojte se Dana (kad) neće koristiti duša duši ništa, niti se primiti od nje posredovanje, niti uzimati od nje nadoknada, niti će oni biti pomognuti;

Rekosmo: "Siđite iz njega svi! Pa sigurno će vam doći od Mene Uputa, pa ko bude slijedio Uputu Moju, tad neće biti straha nad njima i neće oni tugovati.

A oni koji ne budu vjerovali i poricali ajete Naše, takvi će biti stanovnici vatre; oni će u njoj biti vječno.

O sinovi Israilovi! Sjetite se blagodati Moje kojom sam vas obdario i ispunite zavjet Meni, ispuniću zavjet vama, i Mene - ta Mene se bojte!