islamkingdomfaceBook


Pa se odazvao njima Gospodar njihov: "Ja neću uništiti rad radnika od vas, muškarca ili žene. Vi ste jedni od drugih." Pa oni koji su izbjegli, i istjerani iz kuća njihovih i mučeni na putu Mom, i borili se i poginuli, sigurno ću im pokriti loša djela njihova i sigurno ih uvesti u bašče ispod kojih teku rijeke: nagrada od Allaha. A Allah - kod Njega je najbolja nagrada.

Neka te nikako ne zavarava kretanje po zemljama onih koji ne vjeruju,

Uživanje je malo, zatim će sklonište njihovo biti Džehennem, a loše je odmorište!

Međutim, koji se boje Gospodara svog, imaće oni bašče ispod kojih teku rijeke, vječno će biti u njima - ugošćenje od Allaha. A ono što je kod Allaha, najbolje je za čestite.

A uistinu, između sljedbenika Knjige je ko vjeruje u Allaha i ono šta je objavljeno vama i šta je objavljeno njima, ponizni su Allahu. Ne prodaju ajete Allahove za cijenu malu. Ti takvi će imati nagradu njihovu kod Gospodara njihovog. Uistinu! Allah je brz obračunom.

O vi koji vjerujete! Istrajte i budite strpljiviji, i rasporedite se i bojte se Allaha, da biste vi uspjeli.