islamkingdomfaceBook


A koja od žena vaših počini blud, tad zatražite da protiv njih posvjedoče četvorica između vas. Pa ako posvjedoče, tad ih zadržite u kućama dok ih ne uzme smrt ili im Allah načini put.

A dvoje između vas koje ga počini - pa kaznite njih dvoje! Pa ako se pokaju i poprave, tad ih se okanite. Uistinu! Allah je Primalac pokajanja, Milosrdni.

Samo je pokajanje (zavisno) od Allaha za one koji urade zlo iz neznanja, zatim se ubrzo pokaju. Pa tim takvima će oprostiti Allah; a Allah je Znalac, Mudri.

A nije pokajanje za one koji rade loša djela - dok, kad se približi jednom od njih smrt, rekne: "Uistinu! Ja se sad kajem", niti za one koji umru, a oni budu nevjernici. Tim takvima smo pripremili kaznu bolnu.

O vi koji vjerujete! Ne dopušta vam se da nasljeđujete žene prisilno. I ne dodijavajte im da biste ugrabili dio onog šta ste im dali, izuzev ako počine blud otvoren. I družite se s njima lijepo, pa ako ih mrzite - ta moguće je da nešto mrzite, a učinio je Allah u tome veliko dobro.