islamkingdomfaceBook


A Allah je Najbolji znalac neprijatelja vaših, i dovoljan je Allah Zaštitnik i dovoljan je Allah Pomagač.

(Neki) od onih koji su jevreji iskrivljuju riječi na mjestima njihovim i govore: "^ujemo, a nećemo poslušati" i "^uj ne čuo" i "Raina"- izokrećući jezicima svojim i klevećući vjeru. A da oni kažu: "^ujemo i pokoravamo se" i "Slušaj" i "Unzurna" - sigurno bi bilo bolje za njih i ispravnije. Međutim, prokleo ih je Allah zbog nevjerovanja njihovog, pa ne vjeruju, izuzev malo.

O vi kojima je data Knjiga! Vjerujte u ono šta smo objavili potvrdom za ono kod vas, prije no što izbrišemo lica, pa ih vratimo na pozadine njihove ili ih prokunemo kao što smo prokleli kršitelje sebta. A naredba Allahova je izvršna.

Uistinu! Allah ne oprašta da Mu se pridružuje, a oprašta šta je mimo toga, kome hoće. A ko pridruži Allahu - pa doista je izmislio grijeh strašan.

Zar nisi vidio one koji pripisuju čistotu dušama svojim? Naprotiv, Allah čisti koga hoće, a neće se njima učiniti zulm ni žilice hurmine košpice.

Pogledaj kako izmišljaju protiv Allaha laž, a to je dovoljno očit grijeh.

Zar nisi vidio one kojima je dat dio Knjige? Vjeruju u džibta i taguta, i govore za one koji ne vjeruju: "Ovi su upućeniji putu od onih koji vjeruju."