islamkingdomfaceBook


A šta vam je? Ne borite se na putu Allahovom, i (za) onemoćale od ljudi i žena i djece, koji govore: "Gospodaru naš! Izvedi nas iz ovog grada, zalimi su stanovnici njegovi. I učini nam od Sebe zaštitnika i učini nam od Sebe pomagača."

Oni koji vjeruju, bore se na putu Allahovom; a oni koji ne vjeruju bore se na putu taguta. Zato se borite protiv prijatelja šejtanovih. Uistinu, spletka šejtanova je slaba.

Zar nisi vidio one kojima je rečeno: "Suzdržite ruke svoje i obavljajte salat i dajite zekat", pa pošto im je propisana borba: Gle!, grupa njih se plašila ljudi, kao bojanjem Allaha ili žešćim strahom, i rekoše: "Gospodaru naš! Zašto si nam propisao borbu? Zašto nam nisi odložio do roka bliskog?" Reci: "Uživanje Dunjaa je malo, a Ahiret je bolji za onog ko se boji"; a neće vam se učiniti zulm ni žilice hurmine košpice.

Ma gdje bili stići će vas smrt, makar bili u tornjevima podignutim. I ako ih zadesi dobro, govore: "Ovo je od Allaha!"; a ako ih zadesi zlo, govore: "Ovo je od tebe!" Reci: "Sve je od Allaha!" Pa šta je ovim ljudima, skoro da ne shvataju govor?

Ono šta te zadesi od dobrog - pa od Allaha je, a šta te zadesi od zla - pa od duše je tvoje. I poslali smo tebe ljudima Poslanikom, a dovoljan je Allah Svjedok.