islamkingdomfaceBook


I nije za vjernika da ubije vjernika, izuzev greškom. A ko ubije vjernika greškom, tad (slijedi) oslobađanje roba vjernika i davanje krvarine porodici njegovoj, izuzev ako je učine sadakom. Pa ako bude iz naroda neprijateljskog vama - a on bude vjernik - tad (slijedi) oslobođenje roba vjernika. A ako je iz naroda s kojim imate sporazum, tad (slijedi) plaćanje krvarine porodici njegovoj i oslobođenje roba vjernika. Pa ko ne nađe, tad (slijedi) post dva mjeseca uzastopno, kajanjem Allahu. A Allah je Znalac, Mudri.

A ko ubije vjernika namjerno, tad je plaća njegova Džehennem, vječno će biti u njemu, i rasrdiće se Allah na njega i prokleće ga i pripremiti mu kaznu užasnu.

O vi koji vjerujete! Kad krenete na putu Allahovom, tad se obavijestite. I ne recite onom ko vam ponudi selam: "Nisi vjernik", tražeći prolazno dobro života Dunjaa. Pa kod Allaha su dobiti mnoge. Takvi ste bili prije, pa vas je Allah obdario. Zato se obavijestite. Uistinu! Allah je o onom šta radite Obaviješteni.