islamkingdomfaceBook


Nema dobrog u mnogom od tajnog razgovora njihovog, osim ko naredi sadaku ili dobročinstvo ili sređivanje među ljudima. A ko to uradi, tražeći zadovoljstvo Allahovo, pa daćemo mu nagradu veličanstvenu.

Uistinu! Allah ne prašta da Mu se pridružuje, a oprašta šta je mimo toga, kome hoće. A ko pridružuje Allahu, pa doista je zabludio zabludom dalekom.

Ne prizivaju mimo Njega - izuzev ženske; i ne prizivaju, izuzev šejtana buntovnika.

Prokleo ga je Allah. Rekao je: "Sigurno ću uzeti od robova Tvojih dio određen,

Obećava im i pobuđuje im nadu, a obećava im šejtan jedino obmanu.

Tim takvima će sklonište biti Džehennem, a neće naći od njega pribježišta.

A ko se suprotstavi Poslaniku, nakon što mu je objašnjena Uputa, i bude slijedio drugi - (a ne) put vjernika, upravićemo ga čemu se okrenuo i pržićemo ga Džehennemom, a zlog li dolazišta!

I sigurno ću ih zavoditi i doista im pobuđivati nadu, i sigurno im naređivati, pa će doista rasjecati uši životinjama, i sigurno ću im naređivati pa će doista preinačavati stvaranje Allahovo." A ko uzme šejtana prijateljem mimo Allaha, pa doista je oštećen gubitkom očitim.