islamkingdomfaceBook


A ako se rastave, učiniće Allah neovisnim svakoje iz obilja Svog. A Allah je Sveobuhvatni, Mudri.

I Allahovo je šta je u nebesima i šta je na Zemlji, a dovoljan je Allah Zaštitnik.

Ako htjedne ukloniće vas, o ljudi, i dovesti druge; a Allah je za to Moćni.

Ko želi nagradu Dunjaa - pa kod Allaha je nagrada Dunjaa i Ahireta; a Allah je Onaj koji čuje, Onaj koji vidi.

A ako se žena bude bojala od muža svog surovosti ili izbjegavanja, tad nije grijeh njima dvoma da se izmire međusobno, pomirenjem. Pomirenje je najbolje. A prisutna je dušama škrtost. I ako budete činili dobro i bojali se, pa uistinu, Allah je o onom šta radite Obaviješteni.

A nećete moći jednako postupati među ženama, makar željeli. Zato ne budite naklonjeni svakom naklonošću (jednoj), pa da (drugu) ostavite kao viseću. A ako se izmirite i budete se bojali (Allaha), pa uistinu, Allah je Oprosnik, Milosrdni.

I Allahovo je šta je u nebesima i šta je na Zemlji. I doista smo preporučili onima kojima je data Knjiga prije vas, i vama, da se bojite Allaha. A ako ne budete vjerovali, pa uistinu, Allahovo je šta je u nebesima i šta je na Zemlji, a Allah je Neovisni, Hvaljeni.