islamkingdomfaceBook


Ha. Mim.

Objava Knjige je od Allaha, Moćnog, Mudrog.

Uistinu, na nebesima i Zemlji su znaci za vjernike,

I u stvaranju vašem i onom šta je rasijao od životinje - znaci su za ljude koji su uvjereni,

I variranju noći i dana i šta Allah spusti s neba od opskrbe - pa oživljava njome zemlju nakon mrtvila njenog - i izmjeni vjetrova - znaci su za ljude koji shvataju.

To su ajeti Allahovi, učimo ih tebi s Istinom. Pa u koji će hadis nakon Allaha i ajeta Njegovih vjerovati?

Teško svakom lažljivcu, grješniku,

Sluša ajete Allahove, uče mu se, zatim ustrajava oholo kao da ih nije čuo. Zato ga obraduj kaznom bolnom!

A kad od ajeta Naših sazna nešto, uzme ih ruglom. Ti takvi će imati kaznu prezrenu!

Pred njima je Džehennem, i nimalo im neće koristiti ono što su stekli, niti ono šta su mimo Allaha uzimali zaštitnicima. A imaće oni kaznu strahovitu.

Ovo je Uputa. A oni koji ne vjeruju u ajete Gospodara svog, imaće oni bolnu kaznu prljavštine.

Allah je Taj koji je za vas potčinio more, da plovilo plovi njime po odredbi Njegovoj, i da tražite iz blagodati Njegove, i da biste vi zahvaljivali.

I potčinio je za vas šta je u nebesima i šta je na Zemlji; sve je od Njega. Uistinu, u tome su znaci za ljude koji razmišljaju.