islamkingdomfaceBook


A kad pozivate salatu, uzimaju ga ruglom i zabavom. To je zato što su oni ljudi koji ne shvataju.

Reci: "O sljedbenici Knjige! Da li nam se svetite samo što vjerujemo u Allaha i ono što nam je objavljeno i što je objavljeno prije, i što je većina vas grješnika?"

Reci: "Hoćete li da vas obavijestim o goroj nagradi od ovog, kod Allaha? Onaj koga je prokleo Allah i rasrdio se na njega, i učinio od njih majmune i svinje, i (onom ko) je obožavao taguta. Takvi su goreg mjesta i više su odlutali s pravog puta."

A kad vam dođu, kažu: "Vjerujemo!", a zaista su ušli s nevjerstvom, i oni su doista izašli s njim; a Allah je Najbolji znalac onog šta kriju.

I vidiš mnoge od njih, žure u grijeh i neprijateljstvo i njihovo jedenje nedozvoljenog. Doista je loše šta rade.

Zašto im ne zabrane rabini i svećenici njihov govor griješni i njihovo jedenje nedozvoljenog? Doista je loše šta čine.

I govore jevreji: "Ruka Allahova je vezana." Sapete neka su ruke njihove i prokleti neka su zbog onog šta govore. Naprotiv, ruke Njegove su raširene, opskrbljuje kako hoće. I sigurno će ono šta ti je objavljeno od Gospodara tvog povećati mnogima od njih pretjerivanje i nevjerovanje. A ubacili smo među njih neprijateljstvo i mržnju do Dana kijameta. Kad god potpale vatru za rat, ugasi je Allah. I trude se na Zamlji fesadom; a Allah ne voli mufside.