islamkingdomfaceBook


A šta mi imamo (razlogom da) ne vjerujemo u Allaha i ono što nam je došlo od Istine, a žudimo da nas uvede Gospodar naš sa narodom dobrih."

Zato će ih nagraditi Allah za ono što govore: baščama ispod kojih teku rijeke, vječno će biti u njima; a to je plaća dobročiniteljima.

A oni koji ne vjeruju i poriču ajete Naše, takvi će biti stanovnici džehima.

O vi koji vjerujete! Ne zabranjujte dobre stvari koje vam je dozvolio Allah i ne pretjerujte. Uistinu! Allah ne voli one koji pretjeruju.

I jedite od onog čim vas je opskrbio Allah, dozvoljeno, dobro, i bojte se Allaha - Onog u kojeg ste vi vjernici.

Neće vas kazniti Allah zbog nehotičnog u zakletvama vašim, međutim, kazniće vas za ono čim ste se obavezali zakletvama. Pa iskup je hranjenje deset siromaha iz osrednjeg čim hranite porodicu svoju ili odijevanje njihovo ili oslobođenje roba. Pa ko ne nađe, onda je post tri dana. To je iskup zakletvi vaših kad se zakunete; i čuvajte zakletve svoje. Tako vam Allah objašnjava znakove Svoje, da biste vi zahvaljivali.

O vi koji vjerujete! Zaista je alkohol i kocka i kipovi i strelice (za gatanje), prljavština iz posla šejtanovog. Zato se toga klonite, da biste vi uspjeli.