islamkingdomfaceBook


Oni koji vjeruju i ne presvlače vjerovanje svoje sa zulmom, takvi će imati sigurnost, a oni su upućeni.

I to je dokaz Naš kojeg smo dali Ibrahimu protiv naroda njegovog. Uzdižemo stepenima koga hoćemo. Uistinu! Gospodar tvoj je Mudri, Znalac.

I podarili smo mu Ishaka i Jakuba; svakojeg smo uputili; i Nuha smo uputili ranije; i od potomstva njegovog Dawuda i Sulejmana i Ejjuba i Jusufa i Musaa i Haruna - a tako nagrađujemo dobročinitelje -

I Zekerijjaa i Jahjaa i Isaa i Iljasa - svaki je od dobrih -

I Ismaila i El'jesea i Junusa i Luta - svakojeg smo odlikovali nad svjetovima -

I (neke) od očeva njihovih i potomaka njihovih i braće njihove; i odabrali smo ih i uputili ih putu pravom.

To je Uputa Allahova, upućuje njome koga hoće od robova Svojih. A da su pridruživali, sigurno bi im propalo šta su radili.

To su oni kojima smo dali Knjigu i sud i vjerovjesništvo. Pa ako takvi ne vjeruju u nju, pa doista ćemo je povjeriti ljudima koji neće u nju biti nevjernici.

To su oni koje je uputio Allah. Zato slijedi uputu njihovu! Reci: "Ne tražim od vas za nju nagradu; to je samo Opomena svjetovima."