islamkingdomfaceBook


Reci: "Ako je za vas kuća Ahireta kod Allaha posebno mimo ljudi, tad zaželite smrt, ako ste iskreni."

A neće je zaželiti nikada, zbog onog šta su unaprijed poslale ruke njihove; a Allah je Znalac zalima.

I sigurno ćeš ih naći pohlepnijim ljudima prema življenju i od onih koji pridružuju. Volio bi pojedinac njihov da živi hiljadu godina. A da živi, ne bi on bio udaljen od kazne. A Allah je Vidilac onog što rade.

Reci: "Ko je neprijatelj Džibrilu?" Pa uistinu on ga spušta na srce tvoje, s dozvolom Allahovom, (kao) potvrdu za ono ispred njega, i Uputu i radosnu vijest vjernicima.

Ko je neprijatelj Allahu i melecima Njegovim i poslanicima Njegovim i Džibrilu i Mikalu? Pa uistinu! Allah je neprijatelj nevjernicima!

I doista smo ti objavili ajete jasne, a u njih neće vjerovati samo grješnici.

Zar! Kad god sklope sporazum, odbaci ga skupina između njih. Naprotiv, većina njih ne vjeruje.

I pošto im je došao Poslanik od Allaha, potvrđujući ono što je uz njih, odbacila je skupina onih kojima je data Knjiga, Knjigu Allahovu iza leđa svojih, kao da oni ne znaju,