islamkingdomfaceBook


O sinovi Ademovi! Uzmite ukras svoj kod svakog mesdžida, i jedite i pijte, a ne rasipajte. Uistinu! On ne voli rasipnike.

A svaka zajednica ima rok, pa kad dođe rok njihov, neće (ga) zadržati čas, niti ubrzati.

O sinovi Ademovi! Ako vam dođu poslanici između vas, kazivaće vam ajete Moje, pa ko se poboji i popravi, tad neće biti straha nad njima, niti će oni žaliti.

A oni koji poreknu ajete Naše i uzohole se prema njima, takvi će biti stanovnici vatre, oni će u njoj biti vječito.

Reci: "Ko je zabranio ukras Allahov kojeg je iznio robovima Svojim, i dobre stvari od opskrbe?" Reci: "One su za one koji vjeruju u životu Dunjaa, posebno na Dan kijameta." Eto tako razlažemo znakove ljudima koji znaju.

Reci: "Gospodar moj je zabranio jedino razvratnosti, ono šta je vidljivo od njih i šta je skriveno, i griješenje i tlačenje bez prava, i da pridružujete Allahu ono za što nije objavio autoritet, i da govorite o Allahu ono šta ne znate."

Pa ko je nepravedniji od onog ko izmišlja protiv Allaha laž ili poriče ajete Njegove? Tim takvima će doći dio njihov iz Knjige, dok, kad im dođu izaslanici Naši da ih uzmu, govoriće: "Gdje je ono šta ste prizivali mimo Allaha?" Reći će: "Nestali su od nas." I svjedočiće protiv duša svojih da su oni bili nevjernici.