islamkingdomfaceBook


I neće biti zadovoljni tobom jevreji ni kršćani, dok ne budeš slijedio millet njihov. Reci: "Uistinu! Uputa Allahova - to je Uputa." A ako bi slijedio strasti njihove, nakon što ti je došlo nešto znanja, ne bi ti imao od Allaha nikakva zaštitnika, niti pomagača.

Oni kojima smo dali Knjigu, uče je ispravnim učenjem njenim - takvi vjeruju u nju. A ko ne vjeruje u nju - pa ti takvi su gubitnici.

O sinovi Israilovi! Sjetite se blagodati Moje koju sam vam podario i da sam Ja bio odlikovao vas nad svjetovima.

I bojte se Dana kad neće koristiti duša duši nimalo, niti će se primiti od nje nadoknada, i neće joj koristiti posredovanje, niti će oni biti pomognuti.

I kad je kušao Ibrahima Gospodar njegov riječima, pa ih je ispunio, reče: "Uistinu! Ja sam Taj koji je učinio tebe imamom ljudima." Reče: "A od potomstva mog?" (Allah) reče: "Moje obećanje neće doseći zalime."

I kad smo učinili Kuću stjecištem ljudima i sigurnošću, i: "Uzmite stajalište Ibrahimovo musallom", i naložili Ibrahimu i Ismailu: "Očistite Kuću Moju za one koji čine tawwaf i one koji čine itikaf i one koji čine ruku', i one koji čine sedždu."

I kad reče Ibrahim: "Gospodaru moj! Učini ovaj grad sigurnim i opskrbi stanovnike njegove (raznim) plodovima, onog od njih ko vjeruje u Allaha i Dan posljednji." (Allah) reče: "A ko ne vjeruje - pa daću da malo uživa, zatim ću ga natjerati u kaznu vatrom", a loše li je dolazište!