islamkingdomfaceBook


Žele da ugase Allahovu svjetlost ustima svojim, a odbija Allah - izuzev da usavrši svjetlo Svoje, makar mrzili nevjernici.

On je Taj koji je poslao Poslanika Svog s Uputom i Vjerom Istine, da ona prevlada nad vjerom svakom, makar mrzili mušrici.

O vi koji vjerujete! Uistinu, mnogi od rabina i monaha jedu imanja ljudi zaludno i odvraćaju od puta Allahovog. A koji gomilaju zlato i srebro i ne troše ga na putu Allahovom - pa obraduj ih kaznom bolnom.

Na Dan (kad) se ono bude užarilo u vatri Džehennema, tad će biti žigosana njime čela njihova i bokovi njihovi i leđa njihova: "Ovo je to šta ste gomilali dušama svojim, zato kušajte šta ste gomilali."

Uistinu! Broj mjeseci kod Allaha je dvanaest mjeseci u Knjizi Allahovoj, na Dan kad je stvorio nebesa i Zemlju. Od njih su četiri sveta: to je vjera prava. Zato ne činite u njima zulm dušama vašim; i borite se protiv mušrika svi, kao što se bore protiv vas svi; i znajte da je Allah sa bogobojaznima.