islamkingdomfaceBook


O Vjerovjesniče! Bori se protiv nevjernika i munafika, i budi strog prema njima. A sklonište njihovo biće Džehennem, a loše je dolazište!

Kunu se Allahom da nisu govorili, a doista su govorili riječ nevjerstva i nisu vjerovali nakon Islama njihovog i namjeravali ono šta nisu postigli. A svetili su se samo što ih je obogatio Allah i Poslanik Njegov iz blagodati Svoje. Pa ako se pokaju, bolje je za njih; a ako se okrenu, kazniće ih Allah kaznom bolnom na Dunjau i Ahiretu, i neće oni na Zemlji imati nikakva zaštitnika niti pomagača.

I od njih je ko se obavezao Allahu: "Ako nam da iz blagodati Svoje, sigurno ćemo davati sadaku i sigurno ćemo biti od dobrih."

Pa pošto im je dao iz blagodati Svoje, škrtarili su u tom i okrenuli se, i oni su odvraćeni;

Pa im je u srcima njihovim prouzrokovao licemjerstvo do Dana kad će Ga sresti, zato što su Allahu iznevjerili ono što su Mu obećali, i što su lagali.

Zar ne znaju da Allah zna tajnu njihovu i sašaptavanje njihovo, i da je Allah Znalac nevidljivih?

Oni koji kleveću dobrovoljce od vjernika u sadakama, i one koji (ih) ne nalaze, izuzev truda njihovog, pa ih ismijavaju - ismijava Allah njih, a imaće oni kaznu bolnu,