islamkingdomfaceBook


I kad je podizao Ibrahim temelje Kuće i Ismail: "Gospodaru naš! Primi od nas. Uistinu! Ti, Ti si Onaj koji čuje, Znalac.

Gospodaru naš! I učini nas dvojicu predanim Tebi i od potomstva našeg ummet predan Tebi. I pokaži nam obrede naše i oprosti nam. Uistinu! Ti, Ti si Primalac pokajanja, Milosrdni.

Gospodaru naš! I podigni među njima poslanika od njih, da im uči ajete Tvoje i pouči ih Knjizi i mudrosti i očisti ih. Uistinu! Ti, Ti si Moćni, Mudri."

A ko ne želi millet Ibrahimov, do onaj ko zabudali dušu svoju? I doista, odabrali smo njega na Dunjau, a uistinu, on će na Ahiretu biti od pravednih.

Kad reče njemu Gospodar njegov: "Predaj se!" Reče: "Predajem se Gospodaru svjetova."

I naložio je to Ibrahim sinovima svojim, i Jakub: "O sinovi moji! Uistinu je Allah odabrao za vas vjeru, pa umrite vi jedino kao muslimani."

Zar ste bili svjedoci kad dođe Jakubu smrt, kad reče sinovima svojim: "Šta ćete obožavati poslije mene?" Rekoše: "Obožavaćemo Boga tvog i Boga predaka tvojih, Ibrahima i Ismaila i Ishaka, Boga Jedinog i mi smo Njemu predani."

Taj narod je već nestao. Njegovo je šta je zaradio, a vaše šta ste zaradili, i nećete biti pitani za ono šta su radili.